Đầu chuyển BNC – dây 2 ruột

Đầu chuyển BNC – dây 2 ruột. Sử dụng để đi dây 2 ruột thay cho dây 5C làm dây tín hiệu camera

Yêu cầu gọi lại