Jack BNC (Jack hàn loxo, loại tốt)

Jack BNC (Jack hàn loxo, loại tốt)

Yêu cầu gọi lại